Förändringsledning

Leva varumärket handlar om kulturen i organisationen, vad man tror på och 
samverkar för.

Världen runt omkring oss har alltid förändrats, och just nu liver vi i en period där ändringar sker snabbt. Och i alla förändringar döljer det sig nya möjligheter. 

För att få ta del av dessa möjligheter behöver man oftast anpassa sig till de nya förutsättningarna. Som bolag kan man kan behöva erbjuda andra produkter än tidigare. Eller så ökar efterfrågan på de produkter man redan producerar. Då krävs det en förändring av organisationen


Förändringsledning och förändringsförståelse är grundläggande kompetenser som krävs av framförallt chefer, arbetsledare och HR personal.
Förändringsprocessen

I stora drag har en förändringsprocess följande viktiga delar.


1. Nuläget och mål

Skapa medvetenhet om behov av förändring. Var är vi och vart vill vi. Varför vill vi dit, vad vill vi uppnå, hur vet vi att vi är framme? Här görs en nuläges- och målbeskrivning


2. Lust och motivation

Skapa lust i organisationen att göra förändringen för att nå det som skall uppnås. Besvara frågan”what´s in it for me” för var och en av de som ska vara med i förändringsarbetet.


3. Ta riktning och agera 

Skapa samsyn och kunskap om förändringen. Vad behöver varje medarbetare göra, Vilka små och stora förändringar ska göras dagligen för att gemensamt nå målen. Vilka kompetenser behövs, och hur skall resultatet se ut? Vad hör, ser och upplever


4. Resurser för förändring

Avgörande för förändring är att ledningen sanktionerar möjligheter att genomföra förändringen. Det kan handla om ekonomiska resurser såsom extra mötestid, eller förändrat ansvar och befogenheter. 


5. Varaktig hållbarhet

Stötta organisationen i bla rutiner att bibehålla förändringen så att den blir varaktig.

Framgångsfaktorer

Det är viktigt att undvika de fallgropar som förändringsarbete kan stöta på. Mycket undviker man genom att

  • Ledningen för den del av organisationen som skall förändras måste stödja förändringen fullt ut.
  • De som leder arbetet behöver vara uppmärksamma på och hantera motstånd bland medarbetarna.
  • Det behöver finnas tillräckligt med resurser för att förändringen skall kunna genomföras.
  • Tydligt visa att förändringsprocessen är prioriterad.
  • Kommuncera tydligt och ändamålsenligt ut i organisationen
  • Ge tydligt och tillgängligt stöd till organisationen.


Vi stöttar er i att framgångsrikt planera, genomföra, kommunicera 

förändringsarbetet.

Vi inspirerar medarbetarna till delaktighet och engagemang. 


Förändringsanalys

I workshops under ledning av en av våra förändringsfacilatorer arbetar vi fram grundläggande information om förändringen. Vi identifierar nuläge och önskat läge, syfte och mål, drivkrafter och hinder. Vägen till målet beskrivs i grova drag. 

Resultatet ligger till grund för utformning av förändringsplanen.


Förändringsplan

Förändringsplanen beskriver hur vi skall nå från nuläge till önskat läge. Den arbetas fram i samarbete mellan oss och ledningen. Ledningens accept och engagemang är viktigt.

Förändringsplanen kan innehålla

  • Strategi för genomförande, metod för delaktighet och förankring
  • Kommunikationsplan som beskriver aktiviteter för att informera organisationen vid rätt tillfällen
  • Metoder och strukturer för att leda och följa upp  förändringsarbetet
  • Arbetssätt och metoder i olika faser
Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen.


Moder Teresa