Facilitering

Varumärket är helheten som skapas av alla dagliga gärningar bland personalen

Möte med inspiration och processledning

Facilitering handlar om att underlätta för en grupp att nå målet för mötet samtidigt som alla är delaktiga, kreativa och känner ansvar för att jobba vidare med resultatet från mötet.

Mötesfacilitering innebär att facilitatorn fokuserar på gruppens arbetsprocess, dvs hur deltagarna löser problem, fattar beslut, kommunicerar och samspelar med varandra. 

Facilitatorn är neutral i förhållande till de sakfrågor som diskuteras, men ger gruppen återkoppling på och stöd i dess arbetsprocess. Facilitatorn håller gruppen fokuserad på rätt sakfrågor så att sidospår undviks. Facilitatorn hjälper således inte till med att lösa gruppens uppgift i sak; facilitatorns uppgift är att underlätta för gruppen att själv lösa sin uppgift. Som grupp får ni hjälp med att rikta er energi och uppmärksamhet på att arbeta konstruktivt med mötets frågeställning. Beslut kommer få en tydligare acceptans och förankring i gruppen. Gruppen får hjälp att hålla sig till ämnet. Om konflikter uppstår så kan facilitatorn hjälpa till att hantera dem. 


Facilitering är mycket givande för en grupp som skall arbeta med "Living The Brand".


Facilitering är effektivt när du behöver...

- arbeta med acceptans och förståelse för vision, mål och värderingar.

- arbeta med process- och funktionsutveckling

- utveckla kommunikation och samarbete.


När du har...

- risk för konflikter

- krav på att alla arbetar i en viss riktning

- tidsbegränsning

- hög prioritet


Exempel på arbetsmöten: Visions- och strategiarbete, mål och handlingsplan, problemlösning, kommunikation och värderingar, processer, tydliggöra roller och ansvar.


“It is not the strongest species that survive, 
nor the most intelligent, but the ones who 
are most responsive to change” - 


Charles Darwin