Grupputveckling

Skillnaden mellan en samling människor och en grupp är att i gruppen har man ett gemensamt syfte, för att vara en effektiv arbetsgrupp behöver man även ha samsyn på det gemensamma målet och hur uppdraget ska utföras.

Varumärket är helheten som skapas av alla dagliga gärningar bland personalen


Involvera alla i processen att nå målenUtveckling av arbetsgrupp

Utveckling av arbetsgrupp är ett utvecklingsarbete med föreläsningar och workshops för att höja olika kompetenser i gruppen samt öka förmågan att lösa gruppens uppgift. 


Facilitering av möte

Facilitering handlar om att stötta en grupp att nå målet för mötet samtidigt som alla i gruppen är delaktiga på lika villkor.

Mötesfacilitering innebär att facilitatorn stöttar gruppens arbetsprocess, dvs hur deltagarna löser problem, fattar beslut, kommunicerar och samspelar med varandra 


Förändringsledning

Förändringsledning: Stöttning i att framgångsrikt planera, genomföra och kommunicera  förändringsarbete. 


Konflikthantering

Konflikthantering: I alla grupper finns konflikter. Konflikter är nyttiga och nödvändiga. Konflikter skapar utveckling. Men ibland kan en konflikt bli så dominant att den påverkar prestationerna.

Vi erbjuder professionell handledning och stöd i  att sortera i situationen för att komma vidare.


Krishantering

Krishantering: Vi erbjuder professionell handledning och samtalsstöd i krissituationer, om en eller flera medarbetare drabbas av en oförutsedd händelse som påverkar arbetet i gruppen. 


Hinder är de skrämmande ting du ser när 
du flyttar blicken från målet.


Hannah More